“Szlak cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych” – fotoreportaż


One of the boards presenting the route of “Cieszyn Archives and Historical Libraries Trail”

          Jednym z ważniejszych wdrożonych w ramach projektu instrumentów promocyjnych jest ścieżka dydaktyczna o nazwie „Szlak cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”. Służąc upowszechnieniu informacji o projekcie, powinna się ona przyczynić do efektywniejszego spożytkowania rezultatów projektu. Na ścieżkę składają się bowiem koordynowane na bieżąco działania edukacyjne (wystawy, prezentacje, warsztaty, lekcje biblioteczne), realizo¬wane przez poszczególne uczestniczące w projekcie placówki, stosownie do specyfiki ich zbiorów. Przedmiotem owych działań jest szeroko rozu¬miana kultura książki, ze szczególnym uwzględnieniem historii bibliotek oraz piśmiennictwa regionalnego, a także zagadnienie ochrony zabytkowych obiektów bibliotecznych i archiwalnych.

Do narzędzi, w które jeszcze w ramach projektu wyposażona została ścieżka dydaktyczna, należą wydany drukiem przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych oraz udostępniony w Internecie zestaw scenariuszy lekcji bibliotecznych poświęconych cieszyńskiemu dziedzictwu piśmienniczemu. Ich uzupełnienie stanowią informatory oraz foldery prezentujące zbiory poszczególnych uczestniczących w projekcie bibliotek i archiwów.

Jeden z najatrakcyjniejszych punktów cieszyńskiego szlaku książki stanowi Muzeum Protestantyzmu, które – powołane w ramach projektu już w 2009 r. i odtąd funkcjonujące w strukturze Archiwum i Biblioteki im. Tschammera – stwarza dodatkowe możliwości prezentacji dawnego piśmiennictwa.

Uruchomienie „Szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych” nastąpiło 4 marca 2010 r. w ramach cyklu imprez „Cieszyn – miasto książek”, wieńczącego realizację projektu. Podczas otwarcia goście odwiedzili wszystkie biorące udział w projekcie biblioteki i archiwa, na miejscu zapoznając się z rezultatami przeprowadzonych w ich siedzibach robót budowlanych, nowym wyposażeniem oraz efektami podjętych w odniesieniu do zbiorów poszczególnych placówek prac zabezpieczających, konserwatorskich, katalogowych i digitalizacyjnych.

Siedziba Książnicy Cieszyńskiej (widok z Placu Teatralnego)

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46,
43-400 Cieszyn,
tel.: +48 33 851 38 41,
fax: +48 33 851 38 45

e-mail:
ksiaznica@kc-cieszyn.pl
www.kc-cieszyn.plZe zbiorów Książnicy Cieszyńskiej może skorzystać każdy, kto ukończył piętnaście lat i dokonał formalnego zapisu do biblioteki (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych), przedstawiając ważny dokument tożsamości i zapoznając się z regulaminem udostępniania zbiorów. Do dyspozycji czytelników są:
Czytelnia Ogólna czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00, udostępniane zbiory: ksiązki i czasopisma wydane po 1800 r., mikrofilmy oraz dokumenty elektroniczne;
Czytelnia Zbiorów Specjalnych czynna od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,  udostępniane zbiory: stare druki, rękopisy, kartografia, ikonografia
Galeria czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00, w programie: cykliczne ekspozycje z zakresu kultury ksiązki oraz historii oraz historii Śląska Cieszyńskiego.Książnica Cieszyńska oferuje również przeznaczone dla młodzieży szkolnej lekcje biblioteczne oraz warsztaty i pokazy zbiorów. Ich tematykę oraz terminy należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym bibliotekarzem. Ukończenie cyklu lekcji poświęconych historii książki uprawnia do otrzymania certyfikatu „Młodego znawcy dawnej ksiązki”.

Hall w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej (po prawej stronie widoczny magazyn Biblioteki Leopolda Jana Szersznika)

Galeria Książnicy Cieszyńskiej

Siedziba Książnicy Cieszyńskiej i cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego (widok ze wzgórza zamkowego)

Archiwum Państwowe w Katowicach
Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46,
43-400 Cieszyn
tel.:
+48 33 858 22 01 
+48 33 858 22 01

e-mail:
apcieszyn@katowice.ap.gov.pl
www.katowice.ap.gov.pl
Prawo do korzystania z materiałów archiwalnych przysługuje osobom fizycznym działającym we własnym imieniu albo będącym upoważnionymi przedstawicielami zainteresowanych podmiotów. W celu skorzystania z zasobów Archiwum konieczne jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać między innymi dane osobowe użytkownika oraz charakterystykę zamierzonych badań. Szczegółowe zasady udostępniania archiwaliów reguluje Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.Materiały archiwalne udostępniane są w Pracowni Naukowej, czynnej w poniedziałki i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w środy w godzinach od 9.00 do 17.00 (w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia Pracownia jest nieczynna)Archiwum oferuje również przeznaczone dla młodzieży szkolnej lekcje biblioteczne oraz warsztaty i pokazy, których tematykę i termin należy uzgodnić wcześniej z kierownikiem Oddziału.

Magazyn cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego

Pracownia Naukowa cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego

Kościół Jezusowy, w którego bocznych nawach mieszczą się Biblioteka i Archiwum im. Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim

Biblioteka i Archiwum im. Tschammera
pl. Kościelny 6,
43-400 Cieszyn
tel.: 
+48 502 495 835 
+48 502 495 835

lub
 +48 33 857 96 69 
+48 33 857 96 69

e-mail: biat@cieszyn.org.pl
www.biblioteka.cieszyn.org.pl
Zbiory Biblioteki i Archiwum udostępniane są za pośrednictwem Czytelni mieszczącej się na drugim piętrze budynku parafii i otwartej w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 do 19.00.Muzeum Protestantyzmu, które oferuje również indywidualne pokazy zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zwiedzać można w piątki od godziny 14.00, w pozostałe dni (za wyjątkiem świat oraz w trakcie uroczystości kościelnych) po uprzednim uzgodnieniu terminu. Dostęp – przez boczne wejście do kościoła Jezusowego.

Siedziba Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, w której zlokalizowana jest czytelnia Biblioteki i Archiwum im. Tschammera

Biblioteka im. Tschammera

Klasztor OO. Bonifratrów

Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie
pl. J. Londzina 1,
43-400 Cieszyn
tel.:
+48 33 858 15 95
+48 33 858 15 95
www.bonifratrzy-archiwum.plZbiory Archiwum i Biblioteki udostępniane są wszystkim zainteresowanym w Czytelni, czynnej w poniedziałki od 13.00 do 17.00 oraz we wtorki od 8.00 do 12.00, w pozostałych terminach po ich uprzednim uzgodnieniu z pracownikami.Biblioteka oferuje także lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej oraz przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych prezentacje zbiorów. Ich terminy należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym bibliotekarzem.

Archiwum i Biblioteka Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie

Siedziba Muzeum Śląska Cieszyńskiego (widok z Parku Pokoju)

Sala egipska w Muzeum Sląska Cieszyńskiego

Należąca do Muzeum Śląska Cieszyńskiego kolekcja starych druków

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Biblioteka Naukowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6,
43-400 Cieszyn (wejście od ul. Srebrnej 1a)
tel.: +48 33 852 15 77,
tel./fax +48 33 851 29 32
e-mail: mc@muzeum-cieszyn.ox.pl
www.muzeumcieszyn.pl

Czytelnia biblioteki jest czynna od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14.00. Istnieje również możliwość skorzystania z lekcji bibliotecznych (muzealnych) od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Tematykę i terminy lekcji należy ustalać z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: promocja@muzeum-cieszyn.ox.pl