Zgodnie z planami zaakceptowanymi przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, koszt projektu wynosi ogółem 2 027 185 Euro, z czego na dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG przypada kwota 1 657 832 Euro (81,78%). Pozostałą część kosztów partnerzy projektu zobowiązani byli sfinansować z własnych środków, przy czym część wkładu własnego wnieść można było także w postaci rzeczowej. Jedynie Książnica Cieszyńska uzyskała dodatkowe dofinansowanie w kwocie 334 000 zł, pochodzące z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna wysokość dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych sięga 85 procent jego wartości.

Udział poszczególnych partnerów projektu w jego budżecie określony został w zawartym przez nich 28 listopada 2005 r. porozumieniu. Największą część środków, odpowiadającą 42 procentom wartości projektu, zagospodarowuje Książnica Cieszyńska. Na drugim i trzecim miejscu z – odpowiednio – 28 i 20 procentowym udziałem w budżecie znajdują się Archiwum Państwowe w Katowicach i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie. W najmniejszym zakresie, bo tylko w 7 i 3 procentach, w budżecie projektu partycypują Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Wśród planowanych działań projektu największe środki zarezerwowano na konserwację zbiorów oraz wyposażenie pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej – 726 223 Euro. Kosztownymi przedsięwzięciami okazać miało się również opracowanie zbiorów – 332 279 Euro, ich fizyczne zabezpieczenie – 294 365 Euro oraz digitalizacja – 227 071 Euro. Stosunkowo mniejsze środki przewidziano na sfinansowanie robót budowlanych i instalacyjnych – 167 392 Euro, dezynfekcję zbiorów – 132 686 Euro oraz promocję – 87 018 Euro i zarządzanie projektem – 60 151 Euro.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Mechanizmy finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy umów międzynarodowych kraje EFTA – EOG przyznały państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na lata 2004-2009 w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy w łącznej wysokości 1,170 mld euro.

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych realizowanych ze środków europejskich.