Plakat cyklu imprez “Miasto książek”
Program cyklu imprez
“Miasto książek”
Informator projektu
“Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”


Przystępując do realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, założono, iż podejmowane w jego ramach działania promocyjne i informacyjne nie mogą ograniczać się tylko do prostego popularyzowania informacji o projekcie i źródłach jego finansowania, ale zorientowane zostać powinny na upowszechnianie wiedzy o osiągniętych w ramach projektu rezultatach, ich znaczeniu i możliwościach wykorzystania. Taka strategia promocyjna i informacyjna, adresowana do różnych kręgów odbiorców i realizowana przy zastosowaniu możliwie szerokiego repertuaru metod i środków, pozwolić może na skuteczniejsze, bo ilustrowane i poparte konkretnymi rezultatami promowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwiększając zarazem efektywność samego projektu i w istotnym stopniu przybliżając realizację jego celu strategicznego, czyli włączenie zabezpieczonych, zakonserwowanych i zdigitalizowanych zbiorów do szerokiego obiegu naukowego i kulturalnego. Nie rezygnując więc ze stosowania klasycznych środków informacyjnych i promocyjnych, takich jak tablice informacyjne, broszury, ulotki, plakaty, czy witryny internetowe, uczestnicy projektu podjęli także inicjatywy szerzej zamierzone, które – jak wolno sądzić – przyniosą głębsze i trwalsze rezultaty. W ich obrębie znalazły się: konferencja naukowa „Między teorią a praktyką”, uruchomiony w mieście „Szlak cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”, drukowany dwujęzyczny przewodnik po cieszyńskich placówkach bibliotecznych i archiwalnych, udostępniony za pośrednictwem Internetu zestaw scenariuszy lekcji bibliotecznych poświęconych dziedzictwu piśmienniczemu, konkurs na pracę naukową z dziedziny kultury piśmienniczej oraz wystawy.