Złe warunki magazynowe, w jakich przez wiele dziesięcioleci pozostawała większość cieszyńskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, wyraźnie odbiły się na ich stanie zachowania. Pokryte grubą warstwą kurzu i odkształcone bloki książek, naderwane oprawy, zdeformowane fascykuły, w warunkach ciągłych wahań temperatury i wilgotności stały się pożywką dla mikroorganizmów. Obok poprawy stanu bibliotecznych i archiwalnych magazynów, konieczne było więc wdrożenie działań pozwalających na masowe zabezpieczenie i naprawę zbiorów, przede wszystkim zaś poddanie ich dezynfekcji. W tym celu do Cieszyna sprowadzona została przewoźna komora fumigacyjna, w której odkażono książki i archiwalia należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Konwentu Zakonu Bonifratrów. Zasoby cieszyńskiego Oddziału Archiwum, które również wykazywały obecność grzybów i bakterii, po przewiezieniu do Katowic, zdezynfekowane zostały w komorze należącej do tamtejszej centrali archiwalnej. Tam również cieszyńskie archiwalia oczyszczono, a następnie poddano je zabiegom introligatorskim, polegającym na prostowaniu i prasowaniu odkształconych dokumentów, drobnych naprawach oraz wyposażaniu całości w obwoluty z papieru bezkwasowego i wykonane z takiegoż kartonu pudła.

Podobne działania zrealizowano również w odniesieniu do zbiorów stanowiących własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Konwentu Zakonu Bonifratrów oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Książki i czasopisma były stopniowo oczyszczane, prostowane, podklejane lub zaopatrywane w obwoluty z papieru bezkwasowego, z kolei archiwalia po oczyszczeniu i wyprasowaniu wkładano do kartonowych pudeł. Pochodzące z subwencji środki wykorzystano nie tylko na zakup wszelkich niezbędnych do realizacji powyższych działań środków i materiałów, ale także na zatrudnienie doświadczonych introligatorów i konserwatorów książki, wyspecjalizowanych w pracy z zabytkowymi zbiorami. Łącznie dezynfekcji oraz zabiegom introligatorskim poddanych zostało w trakcie projektu 43 000 woluminów oraz blisko 900 metrów bieżących akt archiwalnych.
Działania te przebiegały pod nadzorem konserwatorów Książnicy Cieszyńskiej, w której podobne prace, podjęte już przed kilkunastoma laty, pozwoliły jeszcze przed wdrożeniem projektu zabezpieczyć większość zabytkowych kolekcji książek. Zebrane w tym czasie doświadczenia, a przede wszystkim standardy ochrony, jakie zdołano w Książnicy Cieszyńskiej wypracować, stały się podstawą programu zabezpieczenia zrealizowanego w pozostałych zabytkowych bibliotekach w Cieszynie.

Akta należące do cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w większej części zdezynfekowano w przewoźnej, wielkogabarytowej komorze fumigacyjnej. Tylko niektóre z nich trafiły do znajdującej się na wyposażeniu Archiwum w Katowicach komory stacjonarnej.
Również księgozbiory i archiwa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, cieszyńskiego Konwentu Zakonu Bonifratrów oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego odkażone zostały w przewoźnej komorze dezynfekcyjnej
Proces dezynfekcji w komorze fumigacyjnej składa się z kilku faz. Najpierw z wnętrza komory wypompowywane jest powietrze, w miejsce którego – w drugim etapie – wtłoczony zostaje trujący gaz, który likwiduje żerujące w papierze i skórze owady, grzyby i bakterie. Ostatnia faza polega na wypompowaniu użytego w procesie odkażania gazu, jego spaleniu w katalizatorze oraz kilkukrotnym „przepłukaniu” powietrzem znajdujących się we wnętrzu komory materiałów. Dopiero po usunięciu z książek resztek trujących substancji komora może zostać otwarta, a odkażone materiały – wrócić do magazynu, lub zostać przekazane do dalszych zabiegów.
Prace zabezpieczając
Zdezynfekowane archiwalia i druki trafiły do rąk doświadczonych introligatorów i konserwatorów książek, którzy oczyścili je, a następnie poddali drobnym naprawom, zaopatrując poszczególne obiekty w obwoluty, teczki itp.

Efekty zabiegów introligatorskich
Na zdjęciach widoczny jest stan obiektów przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu. Zauważyć można m.in. rezultaty czyszczenia kart i okładek, prostowania bloków, podklejania i nawilżania skórzanych opraw, a także zabezpieczenia w postaci obwolut z kartonu bezkwasowego, w które wyposażone zostały archiwalia oraz druki pozbawione opraw.
Dopiero po oczyszczeniu i wykonaniu napraw książki i zbiory archiwalne wrócić mogły na regały
Na fotografiach widać magazyny Biblioteki im. Tschammera oraz cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego, wypełnione zdezynfekowanymi i zabezpieczonymi zbiorami.