Autorska prezentacja przewodnika i scenariuszy lekcji – fotoreportaż


Komplet scenariuszy lekcji o książkach, zatytułowany „Przechowane, odnalezione, wyszukane”, obejmuje konspekty 12 lekcji bibliotecznych oraz ilustrujące i objaśniające ich tematykę prezentacje komputerowe. Całość, z uwagi na ewentualną możliwość edycji na płytach CD lub DVD, wyposażona została w interfejs zawierający tekst wprowadzający oraz narzędzia nawigacyjne.
Zgodnie z wytycznymi przekazanymi autorowi, konspekty miały zostać dostosowane do poziomu nauczania w szkołach średnich i uwzględniać następujące elementy: a) temat lekcji, b) cele lekcji na poziomie ogólnym i operacyjnym, c) metody nauczania, d) pomoce dydaktyczne, e) słownik wprowadzanych pojęć, f) przydatne cytaty z literatury i/lub teksty źródłowe, g) wykaz podstawowej literatury, h) szczegółowy opis przebiegu lekcji, uwzględniający kolejne treści nauczania (wraz z odesłaniami do odpowiednich fragmentów prezentacji), i) zadania kontrolne, quizy, krzyżówki itp. Z kolei towarzyszące scenariuszom prezentacje, zawierające informacje tekstowe, reprodukcje fotograficzne ilustrujące treści nauczania oraz odnoszące się do tematyki danej lekcji zadania kontrolne, skonstruowane zostać miały w sposób zapewniający możliwość ich wykorzystywania zarówno w trakcie lekcji, jak i w ramach realizacji potrzeb samokształceniowych.
Celem tak przygotowanego materiału była przede wszystkim popularyzacja wiedzy o historii, zawartości i znaczeniu cieszyńskich bibliotek zabytkowych. Problematyka ta nie miała jednak ani w konspektach, ani w prezentacjach posiadać rangi głównych, formułowanych wprost tematów lekcji. Te bowiem powinny były dotyczyć szeroko rozumianej historii książki we wszelkich jej aspektach (np. dzieje pisma, historia formy książki, historia zdobnictwa, historia druku, historia bibliotek itd.), a wiedza o zbiorach cieszyńskich, nie stanowiąca samoistnego przedmiotu nauczania, służyć miała w procesie dydaktycznym wyłącznie jako tworzywo egzemplifikacyjne. Próbę ukazania historii książki przez pryzmat zbiorów cieszyńskich traktować przy tym należało nie tylko jako zabieg mający na celu należyte wyeksponowanie ich uniwersalnej wartości, ale przede wszystkim jako metodę pozwalającą otworzyć możliwość wykorzystywania scenariuszy i prezentacji zarówno w szkołach zlokalizowanych na Śląsku Cieszyńskim, gdzie stać mogłyby się ważnym instrumentem edukacji regionalnej, ale także daleko poza granicami regionu, gdzie z kolei służyć miałyby jako pomoc w procesie nauczania historii książki (na lekcjach języka polskiego, historii czy wychowania plastycznego). Ważne było przy tym zapewnienie scenariuszom i prezentacjom wysokiej atrakcyjności na poziomie informacyjnym (interesujące treści), graficznym (trafnie dobrany i efektowny materiał ilustracyjny, przejrzysta a zarazem atrakcyjna oprawa graficzna prezentacji) i operacyjnym (scenariusze lekcji obejmujące zróżnicowany i szeroki zakres metod nauczania; animacje i – w miarę możliwości – interaktywność prezentacji, zwłaszcza w odniesieniu do quizów itp). Scenariusze i prezentacje składać miały się na spójny pod względem formy i treści cykl, zawierający możliwie kompletną i wszechstronną porcję wiedzy.
Komplet scenariuszy lekcyjnych dostępny w niniejszym serwisie, jakkolwiek powstawał w oparciu o powyższe założenia, jest autorskim dziełem Henryka Hollendra, który w pełni odpowiada za wybór tematyki lekcji i ich merytoryczną konstrukcję, zawartość tekstową całego materiału, dobór ilustracji, a także szatę graficzną prezentacji i wybór ich formatu.
Autor cyklu jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa na Kent State University (Ohio) w Stanach Zjednoczonych. W latach 1992-2003 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Biblioteki Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Jest członkiem Rady Redakcyjnej „Roczników Bibliotecznych”, „Przeglądu Bibliotecznego”, „Slavic and East European Information Resources”. W jego dorobku znajduje się ponad 100 artykułów dotyczących zarządzania bibliotekami i informacją, bibliotek cyfrowych, historii książki i komunikacji społecznej, opublikowanych w Polsce i zagranicą. Z Cieszynem związany jest od początku lat dziewięćdziesiątych. Jako członek Rady Programowej Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie brał m.in. udział w przygotowaniach do jego usamodzielnienia i przekształcenia w Książnicę Cieszyńską. Od 1994 do 2010 r. był członkiem Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej.

Cykl lekcji bibliotecznych:

PRZECHOWANE, ODNALEZIONE, WYSZUKANE

Temat lekcji Konspekt DOC Konspekt PDF Prezentacja PPT
  Dawna książka… czyli jaka?  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Prawdziwe skarby  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Impressa exactissime  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Litery  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  W Muzeum Drukarstwa  Pobierz  Pobierz Pobierz
  Na kartach książek: dawni właściciele i użytkownicy  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Jan Recmanik: introligator z Cieszyna  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Ład wśród książek: wstęp do nowożytnej historii bibliotek  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Długie trwanie klasztornej biblioteki  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Książki ewangelików XVI-XVII w.  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Książki ewangelików XVIII-XIX w.  Pobierz  Pobierz  Pobierz
  Investigator Tessinensis. Rozwiązujemy 10 zagadek, wprawiając się w badaniu cieszyńskich źródeł historycznych.  Pobierz  Pobierz  Pobierz